Serveis jurídics


 

L’experiència i uns resultats d’èxit avalen al nostre departament jurídic.

El departament jurídic compta amb professionals d’una gran experiència laboral en el sector jurídic, aportant la millor solució legal preventiva, de defensa y de reclamació amb una eficacia provada tant en l’àmbit professional com personal.

 

Lexebre Consultors ofereix als seus clients els diferents serveis jurídics:

 

DRET MERCANTIL

Constitució, transformació, fusió i dissolució de societats mercantils, cooperatives, societats agràries de transformació, asociacions i fundacions.

Redacció i modificació d’estatuts socials.

Assistència a juntes de socis. Redacció d’actes.

Conflictes entre socis. Impugnació d’acords.

Operacions en reestructuració empresarial.

Redacció de contractes mercantils.

Tramitació de concurs de creditors.

Registre de nom comercial, marques i patents.

 

DRET CIVIL

Constitució i dissolució de societats civils i comunitats de béns.

Contractes d’agència, de prèstec, de concessió i distribució.

Contractes d’arrendaments urbans. Reclamació de deutes. Tramitació de desnonaments.

Contractes de conreu.

Reclamacions a morosos. Assessorament legal. Negociació extrajudicial. Reclamació judicial de deutes impagats.

Reclamacions bancàries per clàusules abusives.

Tramitació execucions hipotecàries.

Tramitacions de separació i divorci. Parelles de fet.

Incapacitats.

Successions, donacions, i testamentaries.

 

DRET ADMINISTRATIU

Assessorament i defensa davant l’Administració.

Reclamacions econòmic-administratives.

Recursos Administratius, i contenciosos-administratius.

SERVEIS JURIDICS